Zásady vrácení peněz a reklamací

Všeobecné ustanovenia

Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamování zboží, vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a případně pozáruční opravy zboží. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje práva kupujícího v souladu s ustanoveními platných právních předpisů. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, případně sériové číslo).

Záručná doba a záručné podmienky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tzn. dnem uvedeným na záručním listě. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy bylo kupující po skončení opravy zboží převzít se nepočítá do záruční doby. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží Zjištěná závada má být oznámena prodávajícímu a nároky vyplývající ze závady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Zákazník je povinen řídit se pokyny a doporučeními výrobce k používání daného výrobku. Pro uplatnění případné záruční opravy je zákazník povinen uchovat si záruční list přímo od výrobce, resp. oficiálního distributora, pokud je přibalen ke zboží. Není-li přibalen originál záruční list, pak jej nahrazuje faktura, která je zasílána spolu s výrobkem.

Záruka se vztahuje na poruchy funkčnosti způsobené výrobní vadou zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé

 • a) přirozeným opotřebením věci
 • b) nedodržením zásad používání (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo zanedbáním péče o zboží)
 • c) mechanickým poškozením produktu, včetně náhodného, zejména poškozením plastových či kovových částí
 • d) neodborným elektrickým zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje
 • e) přírodními živly nebo vyšší mocí
 • f) provozováním v nevhodném prostředí a poškozením nevhodnou obsluhou
 • g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů působením cizích látek (voda, chemikálie atd.),
 • h) poškozením způsobeným vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu použití zboží.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

Doručenie reklamovaného tovaru

Kupující doručí prodávajícímu zboží k reklamaci v takovém balení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Reklamované a vrácené zboží doporučujeme kupujícímu zaslat jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží i jako pojištěný balík. Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listu s popisem závady). Pro uvedení chyby doporučujeme písemnou formu.

Chtěli bychom vás poprosit o to, abyste neposílali zboží zpět ve formě dobírky, takové zboží v daném případě nepřevezmeme. Zároveň poprosíme zboží posílat zpět až po výzvě a až po našem odsouhlasení.

Zboží určené k reklamaci je třeba po dohodě zaslat na adresu: Pucle s.r.o. Hodžova 79, 91101, Trenčín

Dojde-li k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody prodávající nenese zodpovědnost.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupující se ozve prodávajícímu prostřednictvím e-mailové adresy info@puclepucle.com ohledně možnosti reklamace. Kupující bude informován e-mailem o přijetí reklamace do 24 hodin a zahájení reklamačního řízení a způsobu vyřízení reklamace. ​

Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky: kopie dokladu o nákupu doručení reklamovaného zboží – až po výzvě!

Riešenie reklamácie

Kupující – spotřebitel: Když je kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejná práva spotřebiteli patří, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet chyb věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, pokud stejná vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem chyb se rozumí, má-li věc současně alespoň tři chyby bránící jejímu řádnému užívání,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a spotřebitel nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Když je kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů lze po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že chyba na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který je podnikatel a tedy jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně od přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned);

Prodávající dále vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejpozději do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Kupující – podnikatel

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je prodávající oprávněn vadný zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nový, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud byl zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li učiněna později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 Občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinný předložit doklad, na jehož základě byla věc na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tento reklamační řád je platný od 1.10.2017. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.puclepucle.com Provozovatel internetového obchodu puclepucle.com, si vyhrazuje právo na změnu reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

Přejít nahoru

Poštovné a balné

Packeta odosielame do 2-5 pracovných dní 3 €
Osobný odber v Haluziciach - Nové Mesto nad Váhom Zdarma
Osobné doručenie Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a okolie 1 €

Poštovné a balné

Kuriér GLS odesíláme do 2-5 pracovních dnů 6,5 € (cca 156 CZK)
GLS Express odeslání zásilky v den objednání, případně nejpozději druhý den ráno 12 € (cca 288 CZK)
Packeta odesíláme do 2-5 pracovních dnů 6,20 € (cca 150 CZK)
Osobní odběr v Haluzicích - Nové Město nad Váhem / Slovensko Zdarma